SWOT-аналіз туристичного потенціалу Луганської області [3]
Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)
велика кількість туристично-привабливих об'єктів в області;
- велика кількість закладів туристичної інфраструктури (туристичні фірми, заклади розміщення та харчування);
- вигідне географічне розташування області;
- наявність міжнародних транспортних магістралей.
відсутність кваліфікованих кадрів у галузі туризму області;
- фінансування розвитку галузі туризму;
- орієнтованість туроператорів області на відправку туристів за кордон;
- недостатньо поширена мережа туристично-інформаційних центрів в області;
- недосконала система статистичної звітності в сфері туризму;
- підпорядкованість закладів, які надають туристичні послуги, різним центральним органам виконавчої влади.
Можливості (О) Загрози (Т)
- розробка нових екскурсійних і туристичних маршрутів;
- створення нових робочих місць;
- збільшення надходжень до обласного бюджету.
- незадовільний стан туристичної і сервісної інфраструктури в області;
- імідж області як непривабливої для туризму;
- недостатнє фінансування розвитку галузі туризму.

Розв'язання проблем передбачається шляхом здійснення заходів щодо формування в області конкурентоспроможного туристичного продукту, на основі забезпечення раціонального використання туристичних ресурсів, підвищення якості туристичних послуг, розбудови туристичної інфраструктури: розвитку кадрового потенціалу сфери туризму, формування позитивного туристичного іміджу області.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно під час формування обласного, міських та районних бюджетів у межах загальної суми видатків на культуру, мистецтво та освіту. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, міських і районних бюджетів та інших коштів підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, не заборонених чинним законодавством України.

Для виконання Програми передбачається виділення з обласного бюджету 1748,10 тис. грн., з міських і районних бюджетів - 158,00 тис. грн., 1437,00 тис. грн. планується залучити з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Всього - 3343,10 тис. грн. Строк виконання Програми - 6 років.

Одним з основних завдань забезпечення сталого розвитку туризму є формування туристичного простору високої привабливості через розроблення та впровадження конкурентоспроможного туристичного продукту в області.

Реалізація цього завдання вимагає:

- раціонального й ефективного використання туристичних ресурсів шляхом вивчення та комплексної оцінки ресурсів (об'єктів/маршрутів), привабливих для використання в галузі туризму, проведення їхньої інвентаризації та класифікації;
- розроблення туристичного продукту високої якості;
- розвитку спеціалізованої туристичної інфраструктури, здатної забезпечити стійкі темпи зростання туристичних потоків з урахуванням специфіки туристичного продукту області через розбудову спеціалізованої туристичної, інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури в місцях зосередження туристичних ресурсів або вздовж маршрутів, привабливих для використання в галузі туризму;
- забезпечення галузі туризму кваліфікованими кадрами;
- формування позитивного іміджу області, як туристичного регіону;
- створення єдиного стилю туристичного продукту (визначення знакових туристичних об'єктів, «візитних карток» області).

Основними напрямами діяльності, передбаченими у програмі є:

- регулювання галузі туризму;
- розвиток матеріальної бази туризму;
- використання рекреаційних ресурсів та культурної спадщини для розвитку туризму;
- кадрове та науково-методичне забезпечення туристичної галузі;
- рекламно-інформаційна діяльність.

Ресурсне забезпечення Програми, у якому відображено всі фінансові показники, представлено у табл. 2.

Таблиця 2

Ресурсне забезпечення Програми [3]
Заходи Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн.)
Всього у тому числі по роках
І етап II етап
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Регулювання галузі туризму 23,68 0,63 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
у тому числі кошти:
- місцевих бюджетів - - - - - - -
- позабюджетні - - - - - - -
2. Розвиток матеріальної бази туризму 1397,00 207,0 262,0 227,0 237,0 237,0 227,0
у тому числі кошти:
- місцевих бюджетів 158,0 23,0 23,0 23,0 33,0 33,0 23,0
- позабюджетні 800,0 115,0 145,0 135,0 135,0 135,0 135,0
3. Використання рекреаційних ресурсів та культурної спадщини для розвитку туризму 31,70 5,0 5,0 5,2 5,5 5,5 5,5
у тому числі кошти:
- місцевих бюджетів - - - - - - -
- позабюджетні - - - - - - -
4. Кадрове та науково-методичне забезпечення туристичної галузі 331,92 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
у тому числі кошти:
- місцевих бюджетів - - - - - - -
- позабюджетні 60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
5. Рекламно-інформаційна діяльність 1558,80 167,19 290,27 247,08 254,08 264,08 336,08
у тому числі кошти:
- місцевих бюджетів - - - - - - -
- позабюджетні 577,0 50,0 109,0 90,0 94,0 100,0 134,0
Загальний обсяг ресурсів, у тому числі: 3343,10 438,44 616,54 538,55 555,85 565,85 627,85
- обласний бюджет 1748,10 240,44 329,54 280,55 283,85 287,85 325,85
- районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети 158,0 23,0 23,0 23,0 33,0 33,0 23,0
- бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування - - - - - - -
- кошти небюджетних джерел 1437,0 175,0 264,0 235,0 239,0 245,0 279,0

Управління культури і туризму облдержадміністрації здійснює контроль за реалізацією заходів Програми та щорічно у першому кварталі, наступного за звітнім року інформує обласну раду про хід її виконання.

Виконкоми міських рад міст обласного значення та райдержадміністрації на основі цієї Програми у тримісячний термін розробляють відповідні місцеві програми.

Для відстеження динаміки розвитку галузі туризму міськими радами міст обласного значення та райдержадміністраціями щоквартально надаються звіти про хід виконання Програми.

Оцінка кількісних та якісних змін за результатами виконання Програми здійснюється на підставі аналізу збільшення кількості туристів, що відвідають область, поліпшення якості туристичного обслуговування, розбудови туристичної інфраструктури, збільшення надходжень до бюджету.

Виконання Програми дасть можливість:

- досягти загальноекономічного ефекту за рахунок комплексного, системного розвитку галузей, суміжних галузям з виробництва основних туристичних товарів і послуг;
- збільшити надходження до місцевих бюджетів;
- залучити інвестиції в економіку регіону;
- сприяти створенню нових робочих місць у галузі туризму в області;
- сприяти збереженню і відродженню об'єктів культурної і природної спадщини області;
- забезпечити задоволення потреб населення регіону і країни в активному і повноцінному відпочинку, залученні до культурних цінностей, вихованні підростаючого покоління;
- забезпечити туристичну привабливість області;
- забезпечити сприятливі умови для формування необхідної туристичної інфраструктури в області;
- забезпечити збереження та відновлення унікальних природних та історико-культурних ресурсів області;
- сформувати ефективну систему інформаційного забезпечення галузі туризму області.

Але найбільш важливим напрямком розвитку туристичної галузі в Луганській області є просування нових та перспективних видів туризму. Луганщина - це промисловий регіон з великою кількістю різноманітних підприємств, що могли б стати об'єктами промислового туризму. Саме орієнтація на підприємства з точки зору туризму може стати вагомим поштовхом для покращення економічної ситуації нашого регіону. Розвиток в'їзного та внутрішнього туризму зі службовою метою є важливим чинником підвищення якості життя в області, підвищення її авторитету як на внутрішньому, так і на міжнародному туристичних ринках, створення додаткових робочих місць та поповнення місцевого бюджету.

Висновки. Проаналізовано стан та тенденції розвитку промислового туризму в Луганській області з урахуванням останніх статистичних показників туристичної галузі. В ході аналізу встановлено, що розвиток промислового туризму є нестабільним і спостерігаються піднесення та спади кількості ділових туристів за певну низку років. Визначено бар'єри, що гальмують розвиток туристичної галузі та розглянуто чинники, з якими необхідно боротися для збільшення туристичного потоку в межах нашого регіону. Проведено SWOT-аналіз туристичного потенціалу Луганської області, тобто визначено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози в туристичній галузі з метою встановлення заходів щодо формування в області конкурентоспроможного туристичного продукту, на основі забезпечення раціонального використання туристичних ресурсів, підвищення якості туристичних послуг, розбудови туристичної інфраструктури, розвитку кадрового потенціалу сфери туризму, формування позитивного туристичного іміджу області.

Список використаної літератури

1. Pizam A., Pokela J. The Vacation Farm: A New Form of Tourism Destiantion // In Hawkins D. Tourism Marketing and Management Issues. - Washington DC: George Washington Press, 1980. - 312 p. - P.203-216.
2. Schmidt D. Industrie-Tourismus: Moeglichkeiten and Grenzen einer Anwendung auf ausgewaehlte Gemeinden der Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels, Bayreuth. - Arbeitsmaterialen zur Raumordnung und Raumplanung, 1988. - 363 p.
3. Быстров С.А. Финансовый менеджмент в туризме. - СПб.: Издательский дом «Герда», 2006. - 240 с.
4. Програма розвитку туризму в Луганській області на 2010-2015 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.irp.lg.ua/ras/content.php?type=833194335548.

Свиридова Н.Д. Исследования практики развития промышленного туризма (на примере Луганской области)

Промышленный туризм является наиболее прибыльным видом экономической деятельности, представляет собой источник прибыли, валютных поступлений, способствует развитию (имеет мультипликативный эффект) многих смежных отраслей. Чем больше часть дохода, потраченная в рамках региона, тем выше эффект мультипликатора. Для определения влияния промышленного туризма на изменение одного из экономических показателей хозяйственного комплекса региона данный коэффициент умножают на затраты туристов. Промышленный туризм имеет значительный потенциал как инструмент экономического развития сферы туризма и региона в целом.

Ключевые слова: промышленный туризм, промышленный регион, мультипликативный эффект, хозяйственный комплекс, тенденции, область.

Sviridova N.D. Research Study of Practice of Industrial Tourism (Example of Lugansk Region)

Industrial tourism is the most lucrative economic activity is a source of incom, foreign exchange earnings, contributes to the development (a multiplier effect) of many related industries. The greater portion of income spent within the regio, the higher the multiplier effect. To determine the impact of industrial tourism to change one of the economic indicators of the economic complex of the region this ratio is multiplied by the cost of tourists. Industrial tourism has considerable potential as a tool for economic development of the tourism industry and the wider region.

Keywords: industrial tourism, manufacturing region, multiplier effect, economic complex, trends, region.
Read Full Article